دفترچه های طراحی ساختمان و محاسبات آیین نامه ای توسط تیم مهندسی آماده بکار

توسط نرم افزار های ETABS , SAFE 

تهیه نقشه های فاز 2 توسظ نرم افزار سازه 90 

آماده همکاری با دفاتر طرای ساختمان بوشهر بصورت حضوری

انجام محاسبات با کمترین مبلغ و بهترین زمان ممکن


دفتر فنی مهندسی آنلاین منبع : دفتر فنی مهندسی آنلاین |تهیه نقشه سازه ساختمان
برچسب ها : ساختمان ,تهیه نقشه